Riskkonstruktion
Klarar ej
BBR6:5 Fukt
och 6:2 Luft

Fruktgranskning: Isolerad krypgrund med betongbalk och grundsula

Riskkonstruktion
RISE bedömning är att rubricerad konstruktionslösning inte uppfyller BBR 28

Rättsligt vägledande RISE rapport – Lars Olsson / RISE 2019


Vår bedömning är att rubricerad konstruktionslösning inte uppfyller BBR 28. Motivet är dels att bjälklaget och syllen sannolikt riskerar överskrida högsta tillåtna fukttillstånd, dels att luft med föroreningar i form av mögellukt och radon från marken kan tränga in i utrymmet och vi-dare upp till innemiljö via diffusa otätheter i träbjälklaget och påverka innemiljön negativt. Dessutom kan mikrobiologisk påväxt ske i smuts och damm på ovansidan av plastfolien ef-tersom den återkommande kommer att bli utsatt för hög fuktighet och kondens. Eftersom kry-putrymmet inte är undertrycksatt gentemot inomhus kan föroreningar komma upp från kryp-rummet vilket också innebär att SKLs krav inte uppfylls.

Ladda ner komplett rättsligt vägledande RISE rapport →