Dränering och kapillärbrytande material

Dränering syftar till att säkerställa att en fri vattenyta i marken inte hamnar för högt, för nära vattenkänsliga material. Dräneringssystemet måste därför dimensioneras för att ta hand om största tänkbara vattentillförsel som kan uppkomma under en byggnads livslängd.

Enligt byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas måste grunden klara översvämningar och vara placerad så att ytvatten och markvatten inte kan ledas in. Dränering och kapillärbrytande material förebygger översvämningar.

När du som är byggnadsinspektör ska säkerställa torra och översvämningssäkra krypgrunder kan du använda 10 kontrollpunkter som checklista. Kontrollpunkt 9 belyser dränering.

Broschyren utgår från BBR avseende fukt och kontrollpunkterna är verifierade av RISE.

Dränering och kapillärbrytande material

Punkt 9 i kontrollistan

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Dränering och kapillärbrytande material


Förebygg översvämning med dränering och kapillärbrytande material.

• Dränering, kapillärbrytande material, marklutning från byggnaden, grundvattennivå och risk för översvämning bör säkerställas eller beaktas.

• Kontrollera att dräneringsrör placeras lägre än dräneringsbädden under grundkonstruktionen. Grundlägg på frostfritt djup eller säkerställ så att tjälskjutning undviks.

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 9:

BBR 6:532 Mark och byggnadsdelar, 6:5321 Markavvattning

Krav:
”För att en byggnad inte ska kunna skadas av fukt ska marken invid denna ges en lutning för avrinning av dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling och avledning av dagvattnet, såvida byggnaden inte är utformad för att klara vattentryck.”

BBR 6:5322 Dränering

Allmänt råd:
”För byggnader som inte är utformade för att klara vattentryck bör dränerande skikt invid och under byggnader samt kring dräneringsledningar vara så genomsläppliga att tillförda vattenmängder kan samlas upp och avledas till dräneringsledningar eller motsvarande.”

Du kan också se vår film som demonstrerar varje kontrollpunkt i broschyren. Titta på filmen här.  

Isolergrund hjälper dig med tips om dränering och kapillärbrytande material.

Kontakta oss gärna, vi ger råd kring det mesta som handlar om bättre fuktsäkerhetsprojektering. Givetvis kan vi även ge prisuppgifter.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess