1. Typgodkänd Isolergrund uppfyller krav enligt BBR 28


Typgodkänd Isolergrund uppfyller BBR 28, inklusive BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft, och är färdig att godkännas av byggherre, kontrollansvarig och byggnadsnämnd. Nedan (Punkt 2) hittar du rättsligt vägledande RISE-rapporter de flesta krypgrunder (kända riskkonstruktioner) som tidigare använts i Sverige. Dessa får inte byggas alternativt säkerställas på plats och godtas av fuktsakkunnig. Se nedan.

SKR Kommentus upphandlingskrav gällande grunden för modulhus 2020


Bilaga 12 – Energi avseende krav på täthet/luftläckage

 • Täthetsprovning utförs och bekostas av entreprenören. Om bottenbjälklag av torpargrundstyp, krypgrund eller motsvarande ska provtryckning/täthetsprovning ske även av bottenbjälklag.
  Isolergrund: Provtryckningsprotokoll ingår 
 • Med anbud bifogas ett utlåtande från diplomerad fuktsakkunnig eller person med motsvarande kunskap beskriva hur BBRs krav kopplat till fukt och luft kommer att uppfyllas.
  Isolergrund: Fuktsäkerhetsprojektering är färdigställd 
 • Om golv med betong och/eller avjämningsmassor används i byggnaden så ska diplomerad fuktsakkunnig eller person med motsvarande kunskap ta fram för plan för mätning av fukt samt tillse att denna plan följs. Sådan plan ska tas fram innan arbetemed grunden startar.
  Isolergrund: Typgodkänd, färdig att godkännas av byggherre, kontrollansvarig och byggnadsnämnd

Boverkets Byggregler, BBR, gällande krypgrunder


 • En krypgrund ska uppfylla BBR 6.2 Luft, BBR 6.5 Fukt, oavsett permanenta / tillfälliga bygglov eller entreprenadform.
  Isolergrund: Typgodkänning, uppfyller BBR 6:5 Fukt och 6:2 luft
 • 6:24 Mikroorganismer: Byggnader och deras installationer ska utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår.
  Isolergrund: Dokumenterat tät, provtryckt. Typgodkänning 6:2 luft 
 • 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd: Om det kritiska fukttillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd.
  Isolergrund: Dokumenterat tät, isolerad, saknar köldbryggor mot mark. Typgodkänning 6:5 Fukt
 • 6:5323 Grundkonstruktion och bjälklag: Kryputrymmen ska kunna inspekteras i sin helhet.
  Isolergrund: Full åtkomst under huset
 • Certifierad kontrollansvarig ska följa upp att kontrollplanen för byggnaden följs. Om den inte gör det och BBR inte uppfylls ska KA inte skriva under i kontrollplanen. Om kontrollplanen inte är komplett får inte huset ett slutbesked.
  Isolergrund: Färdigställd dokumentation för byggherre, kontrollansvariga och byggnadsnämnd

RISE om BBR för krypgrunder


 • En typgodkänd kan godtas direkt av kontrollansvariga och byggnadsnämnd. Om krypgrunden inte är typgodkänd ska en fuktsäkerhetsprojektering med bifogat tryckprovningsprotokoll göras enligt nedan. Se RISE film här

2. Krypgrunder som är kända riskkonstruktioner i Sverige


Dessa krypgrunder klarar inte BBR 6:5 Fukt och 6:2 luft (RISE). Fuktsäkerhetsprojektering enligt nedan krävs.

 

Krypgrunder som är kända riskkonstruktioner i Sverige – Läs RISE-rapporter

 • Isolerad krypgrund med betongbalk (riskkonstruktion)

  Läs mer och ladda ner rättsligt vägledande RISE-rapport

 • Isolerad krypgrund med betongbalk och grundsula (riskkonstruktion)

  Läs mer och ladda ner rättsligt vägledande RISE-rapport

 • Isolerad krypgrund med grundbalk av putsad cellplast (Riskkonstruktion)

  Läs mer och ladda ner rättsligt vägledande RISE-rapport

 • Krypgrund med betongbalk och grundsula (riskkonstruktion)

  Läs mer och ladda ner rättsligt vägledande RISE-rapport

 • Krypgrund med betongbalk och plastfolie på mark (riskkonstruktion)

  Läs mer och ladda ner rättsligt vägledande RISE-rapport

 • Krypgrund med grundbalk av putsad cellplast (riskkonstruktion)

  Läs mer och ladda ner rättsligt vägledande RISE-rapport

 • Krypgrund med grundplint (riskkonstruktion)

  Läs mer och ladda ner rättsligt vägledande RISE-rapport

 • Öppen plintgrund med plastfolie på mark (riskkonstruktion)

  Läs mer och ladda ner rättsligt vägledande RISE-rapport

 • Krypgrund med avfuktare (riskkonstruktion)

  Läs mer och ladda ner rättsligt vägledande RISE-rapport

3. Fuktsäkerhetsprojektering för ej typgodkänd krypgrund


Baserat på BBR till hus med träbjälklag

Handledning i 10 steg – Fuktsäkerhetsprojektering enligt BBR-krav av ej typgodkänd krypgrund, till hus med träbjälklag

 • 1. Om kalla ytor i kryputrymmet isoleras tillräckligt kan kritiskt fukttillstånd, 75% RF, undvikas

 • 2. Isolering ska finnas mellan grundens ytterbalk och husets anslutande bjälklag

 • 3. Betongbalkar ska ha fuktspärr och köldbryggebrytare mellan mark och grundutrymmet

 • 4. Grunden ska ha ett tätt spärrskikt som gör att markluft inte kan strömma upp till inomhusmiljön

 • 5. Luftströmmen ska gå från inomhusmiljön, ner i grunden. En fläkt skapar minst 2 Pa undertryck

 • 6. Se till att grunden är torr och skyddas mot fukt och smuts under byggtiden

 • 7. Används en avfuktare ska den räknas som en del av husets totala energiberäkning

 • 8. Grundmur/vägg ska kunna motstå vattenstänk, slagregn på ett fuktsäkert sätt

 • 9. Dränering, kapillärbrytande material och risk för översvämning bör säkerställas

 • Tryckmätning samt viktiga kontroller för att säkerställa montage och slutlig funktion

Framtaget i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden
Sektionen Byggnadsfysik och innemiljö, 2017

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess